Cele

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

 1. działania na rzecz przeciwdziałania i zwalczania długotrwałego bezrobocia.
 2. integrację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, kobiet oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 3. działania zmierzające do rozwoju kadr nowoczesnej gospodarki w tym: doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr, promocję rozwiązań systemowych w zakresie potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.
 4. wspieranie oraz działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.
 5. wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 6. organizowanie konferencji, wykładów, seminariów, sesji dyskusyjnych, obozów naukowych i szkoleń, związanych z podnoszeniem kwalifikacji kadr, zwalczaniem bezrobocia, rozwojem przedsiębiorczości, krzewieniem kultury fizycznej i sportu, oraz pozostałych dziedzin życia społecznego i kulturalnego.
 7. współpracę z samorządami lokalnymi.
 8. tworzenie perspektywicznych planów rozwoju w ramach realizacji celów Stowarzyszenia.
 9. działalność publicystyczną i wydawniczą
 10. organizowanie wymiany doświadczeń międzynarodowych w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia, tworzenie ośrodków współpracy z terenów przygranicznych.
 11. inicjowanie, organizowanie i popieranie różnorodnych form angażowania aktywności społecznej poprzez współpracę krajową i zagraniczną z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia.
 12. tworzenie warunków do wyrównywania szans mieszkańców różnych części Unii Europejskiej

 

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczany w całości na cele statutowe i nie jest dzielony między członków.

Newsletter

Chcesz być informowany o szkoleniach i nowych projektach?